Cookie- & privatlivspolitik

Cookies

Hasene Danmark bruger cookies på hjemmesider for dels at sikre at de virker, dels at samle statistik ind til forbedring af din brugeroplevelse. Oplysningerne i statistikken er anonymiserede og kan ikke henføres til navngivne brugere. Når du besøger vores hjemmesider, skal du tage stilling til, hvilke cookies der må sættes på din pc.

Vi kan gemme cookies på din enhed, hvis de er strengt nødvendige for at sikre leveringen af den tjeneste, du har anmodet om at bruge. For alle andre typer cookies skal vi indhente dit samtykke.

Nødvendig

Nødvendige cookies hjælper med at gøre en hjemmeside brugbar ved at aktivere grundlæggende funktioner såsom side-navigation og adgang til sikre områder af hjemmesiden. Hjemmesiden kan ikke fungere ordentligt uden disse cookies.

Præferencer

Præference cookies gør det muligt for en hjemmeside at huske oplysninger, der ændrer den måde hjemmesiden ser ud eller opfører sig på. F.eks. dit foretrukne sprog, eller den region, du befinder dig i.

Statistik

Statistisk cookies hjælper webstedsejere med at forstå, hvordan de besøgende interagerer med hjemmesider ved at indsamle og rapportere oplysninger anonymt.

 

Privatlivspolitik

Hasene Danmark ønsker, at du får en transparent og professionel oplevelse af at støtte de udsatte i verdenssamfundet. Vores privatlivspolitik informerer dig om, hvordan Hasene Danmark indsamler, behandler og bevarer dine persondata i overensstemmelse med gældende regler. Endvidere vil du blive oplyst om, hvilke rettigheder du har ved vores behandling af dine personoplysninger og dine muligheder for at klage over vores behandling af dine persondata.

Denne persondatapolitik gælder for dig, hvis du er en af de nedenfor beskrevne personer;

 • Giver en donation til Hasene Danmark,
 • Giver en fast donation til forældreløse børn,
 • Tager henvendelse til Hasene Danmark gennem post, e-mail, telefon eller andet,
 • Besøger Hasene Danmarks hjemmeside eller bruger vores digitale kanaler f.eks. vores sociale medieplatforme som facebook og instagram,
 • Søger om ansættelse hos Hasene Danmark,
 • Søger om at være frivillig i Hasene Danmark.

 

1. Lovgrundlag

Reglerne om persondata fremgår af EU´s forordning (2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse) samt persondataloven nr. 502 af 23 maj 2018.

 

1.1 Begreber

For at give en bedre information af vores behandling af dine personoplysninger, ønsker vi at redegøre for nogle af begreberne som fremgår af denne privatlivspolitik med afsæt i EU´s Persondataforordning.

 1. Den dataansvarlige; er en fysisk eller juridisk person, en offentlig myndighed, en institution eller et andet organ, der bestemmer formålet med indsamlingen af lovlige oplysninger og valget af det hjælpemiddel, hvor behandling af personoplysninger foretages ud fra.
 2. Databehandleren; er en fysisk eller juridisk person, en offentlig myndighed, en institution eller et andet organ, der behandler personoplysninger på den dataansvarliges vegne.
 3. Almindelige oplysninger; omfatter alle oplysninger, der ikke er klassificeret som særlige kategorier af oplysninger (følsomme personoplysninger). Det kan for eksempel være identifikationsoplysninger som navn og adresse eller oplysninger om økonomi, skat, gæld, væsentlige sociale problemer, andre rent private forhold, sygedage, tjenstlige forhold, familieforhold, bolig, bil, eksamen, ansøgning, CV, ansættelsesdato og -stilling, arbejdsområde og arbejdstelefon.
 4. Personfølsomme oplysninger; er oplysninger om race og etnisk oprindelse, politisk overbevisning, religiøs eller filosofisk overbevisning, fagforeningsmæssige tilhørsforhold, genetiske data, cpr. numre, biometrisk data, helbredsoplysninger, seksuelle forhold eller seksuel orientering.
 5. Behandling af data; dækker enhver aktivitet eller række af aktiviteter — med eller uden brug af automatisk behandling — som personoplysninger eller en samling af personoplysninger gøres til genstand for, f.eks. indsamling, registrering, organisering, systematisering, opbevaring, tilpasning eller ændring, genfinding, søgning, brug, videregivelse ved transmission, formidling eller enhver anden form for overladelse, sammenstilling eller samkøring, begrænsning, sletning eller tilintetgørelse.

 

2. Den dataansvarlige

Hasene Danmark er en juridisk person, der er dataansvarlig for dine personoplysninger.

Hasene Danmark
Bibliotekvej 68 A
2650 Hvidovre

CVR. nr.:  34508941
E-mail: info@hasene.dk
Tlf.:+45 26 11 11 36

 

3. Indsamling af persondata fra dig som bidragsyder

Hvem indsamler vi oplysninger fra
Hasene Danmark indsamler oplysningerne direkte fra dig.

Hvorfor har vi lov til at behandle dine persondata
Det juridiske grundlag for behandling af dine personoplysninger er Persondataforordningens artikel 6, stk. 1 (b), idet behandlingen af dine oplysninger er nødvendig for, at vi kan opfylde vores aftale med dig eller for, at vi kan håndtere forespørgsler og lignende forud for din eventuelle indgåelse af en aftale med os.

Formålet med indsamlingen af persondata
At gennemføre den bestilte bidrag, som du aktivt har donereret til.

Hvilke oplysninger indhenter vi fra dig som bidragsyder
Vi anmoder oplysninger om dit navn, adresse, registrerings- og kontooplysninger, telefonnumre og e-mails. Vi indsamler normalt ikke personfølsomme oplysninger, men ved særlige tilfælde, hvor du er tilstede, kan vi bede om sådanne oplysninger.

 

4. Indsamling af persondata fra dig som frivillig

4.1. Hvem indsamler vi oplysninger fra
Hasene Danmark indsamler oplysningerne direkte fra dig.

4.2. Hvorfor har vi lov til at behandle dine persondata
Det er en legitim interesse at behandle dine data for at oprette dig som frivillig i vores netværkssystem, så vi har dine oplysninger til at kontakte dig med, når vi afholder events eller indsamlinger.

4.3. Formålet med indsamlingen af persondata
At gennemføre velgørenhedsaktiviteter i form af uddeling af flyers, udendørs events og indsamlinger med indsamlingsbøsser.

4.4. Hvilke oplysninger indhenter vi fra dig som frivillig
Vi anmoder oplysninger om dit navn, fødselsdato, adresse, telefonnumre og e-mails.

 

5. Indsamling af data fra dig som en jobansøger

5.1. Hvem indsamler vi oplysninger fra
Hasene Danmark indsamler oplysningerne direkte fra dig.

5.2 Hvorfor har vi lov til at behandle dine persondata
Det er en legitim interesse at behandle dine data for at oprette dig som jobansøger i vores HR- system, således at vi har dine oplysninger til at kontakte dig med, når vi afholder jobsamtale. Endvidere har du ved fremsendelse af din jobansøgning givet dit samtykke til at vi kan behandle dine data.

5.3 Formålet med indsamlingen af persondata
At for at finde den rigtige kandidat til den opslåede stilling.

5.4. Hvilke oplysninger indhenter vi fra dig som jobansøger
Vi anmoder oplysninger om dit navn, fødselsdato, adresse, telefonnumre og e-mails. Fagforeningsmæssige hold og cpr. numre kan vi ligeledes også spørge til under en jobsamtale, hvor du her kan give os et mundtligt samtykke i at gemme disse oplysninger.

 

6. Indsamling af persondata fra dig som tager skriftligt eller telefonisk henvendelse

Når du vil spørge om noget konkret, tager du en skriftlig eller telefonisk henvendelse til os, og her vil vi registrere nogle af dine oplysninger.

6.1 Hvem indsamler vi oplysninger fra
Hasene Danmark indsamler oplysningerne direkte fra dig.

6.2 Hvorfor har vi lov til at behandle dine persondata
Det er en legitim interesse at behandle dine data for at give dig et fyldestgørende svar på din henvendelse.

6.3 Formålet med indsamlingen af persondata
At kunne betjene din henvendelse bedst muligt.

6.4 Hvilke oplysninger indhenter vi fra dig, når du henvender til os skriftligt eller telefonisk
Alt efter hvilket emne, der er tale om, kan vi anmode om oplysning af dit navn, fødselsdato, adresse, telefonnumre, e-mails og navnet til den ønskede donation.

 

7. Hvordan bruger vi dine persondataoplysninger

Vi indfører dine data i vores elektroniske datasystem, som skal anvendes til at udføre din bestilte bidrag.

7.1 Hvordan bruger vi dine oplysninger som bidragsyder
Hvis du for eksempel betaler en fast bidrag til en forældreløs, bruger vi dine data i vores systemet til at registrere dig som fast doner. Vores bogføringssystemet sender opkrævninger til Betalingsservice, som bliver trukket fra din bankkonto. Vi kan også bruge dine oplysninger til at sende dig en fysisk post via Post Danmark. Hvis du for eksempel donerer til åbning af en vandbrønd eller ønsker at give din zakat bruger vi dine personoplysninger til at indføre din bestilling i vores elektroniske system, som vi senere vil videreekspedere til vores samarbejdspartnere, der kan udføre tjenesten.

7.2 Hvordan bruger vi dine oplysninger som frivillig
Vi indfører dine oplysninger i vores elektronisk system i en liste over de frivillige. Vi bruger denne liste til at kontakte de frivillige, der kan hjælpe Hasene Danmark i velgørenhedsarrangementer ved for eksempel events eller ved indsamlinger:

7.3 Hvordan bruger vi dine oplysninger som jobansøger
Vi bruger dine data til at vurdere om du er den rette kandidat til den opslåede stilling. Vi registrerer dine data i vores HR- system for at kontakte dig eller gemmer dine oplysninger i maks. 6 måneder for at eventuelt indkalde dig en anden opslået stilling. Efter 6 måneders registrering sletter vi dine data, medmindre vi får et samtykke fra dig om at opbevare den endnu en 6 måneder.

Hvordan bruger vi dine oplysninger som bruger eller besøger vores hjemmeside:
Læs venligst vores politik for cookies.

 

8. Hvor længe opbevarer vi dine oplysninger

Vores udgangspunkt er, at vi opbevarer kun dine oplysninger så længe, det er nødvendigt for os at opbevare dem.

8.1 Hvor længe opbevarer vi dine oplysninger, når du er doner
Vi vil opbevare dine personoplysninger i den tid, du er tilknyttet vores organisation, og op til fem år efter indeværende år fra din sidste donation i henhold til bogføringsloven. Personoplysninger om bank reg.nr. og kontonummer bliver slettet 13 mdr. efter, at din betalingsserviceaftale er opsagt med NETS, jf. Lov om betalinger (lov 652 af 8/6 2017).

8.2 Hvor længe opbevarer vi dine oplysninger, når du er frivillig
Vi vil opbevare dine personoplysninger i den tid, du er tilknyttet vores organisation, og op til fem år efter indeværende år fra din sidste deltagelse i event.

8.3 Hvor længe opbevarer vi dine oplysninger, når du er jobansøger
Er du jobansøger hos os, vil vi opbevare dine personoplysninger i op til 6 måneder fra din seneste ansøgningsdato.

8.4 Hvor længe opbevarer vi dine oplysninger, når du er bruger eller besøger vores hjemmeside
Se vores cookies politik.

 

9. Deling af dine persondata

Hasene Danmark deler dine persondata med sine samarbejdspartnere eller underleverandører for at udføre sit arbejde som velgørenhedsorganisation. Hasene International er en af vores største samarbejdspartnere vi samarbejder med for at udføre en donation videre til de udsatte i verdenen. Vi kan også dele dine oplysninger med vores serviceleverandører, som bistår os med vores IT-drift, hosting, betalingsservice som PensoPay eller med NETS under udførelsen af din faste donorsaftale om forældreløse børn.

 

10. Dine rettigheder som den registrerede

10.1 Du har ret til indsigt
Du har ret til indsigt i at få oplysninger om dine persondata, som vi har behandlet i vores organisation. Du har ret til at vide hvilke oplysninger vi har registreret, hvem vi udveksler dine data med og hvor længe vi opbevarer dine oplysninger.

10.2 Du har ret til at kræve berigtigelse
Hvis du finder ukorrekte personoplysninger om dig, har du ret til at få dette rettet. Når dataene afhjælpes, informerer vi dem, med hvem vi måske har delt data, om at afhjælpningen har fundet sted, bortset fra de tilfælde, hvor det viser sig at være umuligt eller indebære en alt for krævende indsats. På din anmodning vil vi informere dig om, med hvem rettelsen er blevet delt.

10.3 Du har ret til at kræve sletning
Du har ret til uden unødig forsinkelse at få følgende data slettet, hvis nogle af eller alle nedenstående forudsætninger er gældende:

 • Hvis dataene ikke længere er nødvendige til de formål, de behandles
 • Hvis behandlingen kun er baseret på dit samtykke, og du trækker det tilbage
 • Hvis data ikke er blevet behandlet i overensstemmelse med loven
 • Hvis sletning er nødvendig for at opfylde en juridisk forpligtelse

10.4 Du har ret til at kræve begrænsning af din persondata
Du har ret at kræve en midlertidig begrænsning af behandlingen af dine personlige data. Begrænsningen gælder for følgende situationer:

 • Når du mener, at dine personlige data ikke er korrekte, og du har bedt os om at foretage en rettelse. I disse tilfælde kan du kræve, at behandlingen af dine personlige data begrænses, indtil problemet er løst.
 • Når behandlingen er ulovlig, men du protesterer mod at få dine data slettet og i stedet kræver, at behandlingen begrænses.
 • Når du har brug for dine data for at kunne bekræfte, gøre krav på eller forsvare juridiske interesser, selv om vi ikke har brug for dine data med henblik på vores behandling.
 • Når du har gjort indsigelse mod behandling af dine personlige data, kan vi fortsætte behandlingen, indtil spørgsmålet er afgjort.
 • Hvis behandlingen er midlertidigt begrænset, informerer vi dem, som vi har delt dataene med, om at begrænsningen finder sted, bortset fra de tilfælde, hvor det viser sig at være umuligt eller være en alt for besværlig indsats for os.

 

11. Du har ret til dataportabilitet

Du har ret til at modtage dine personlige oplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format. Du har også ret til at få transmitteret disse oplysninger til en anden dataansvarlig, hvis det er teknisk muligt.

12. Klagemuligheder

Du kan til enhver tid klage over vores behandling af dine persondata til os eller til Datatilsynet.

 • Klagen til os sendes pr. e-mail på; info@hasene.dk.
 • Klagen til Datatilsynet sendes til; Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Telefon 3319 3200, e- mail: dt@datatilsynet.dk.

Denne privatlivspolitik er opdateret den 2. februar 2023.

Scroll to Top

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.